Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBECNÍ ÚŘAD » Vyhlášky a nařízení obce » Nařízení č. 2/2012


Nařízení obce Archlebov č. 2/2012,

kterým se vydává tržní řád

Zastupitelstvo obce Archlebov se na své schůzi dne 17.12.2012 usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Účelem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona na území obce Archlebov.
 2. Tržní řád je závazný pro celé území obce bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

Článek 2
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na tomto tržním místě:

Prostor před budovou pohostinství ve středu obce (tj. část pozemku p.č. 5586/1 v k.ú. Archlebov – je určena v příloze č. 1 k tomuto nařízení).

Článek 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 1. Kapacita tržního místa je stanovena na dvě prodejní místa.
 2. Tržní místo musí být vybaveno tak, aby byl zajištěn jeho řádný a nerušený provoz, mezi prodejními místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.

Článek 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Tržní místo lze provozovat během celého roku a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržním místě je od 8:00 do 18:00 hodin.

Článek 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:

 1. oznámit Obecnímu úřadu záměr prodejní místo používat (osobně, písemně, emailem, telefonicky, atd.),
 2. zaplatit finanční částku dle platné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
 3. udržovat prodejní místo v čistotě a po skončení doby prodeje je zanechat čisté a uklizené,
 4. dbát na to, aby provozem nedocházelo k narušování veřejného pořádku či ohrožení plynulosti dopravy,
 5. k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
 6. při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je nakládáno s živými zvířaty, jsou prodejci povinni řídit se zvláštními právními předpisy upravující veterinární a hygienické podmínky a požadavky.

Článek 6
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:

 1. dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje,
 2. zveřejnit tržní řád a provozní dobu,
 3. přidělit konkrétní prodejní místo prodejcům zboží a poskytovatelům služeb.

Článek 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při ohlášených slavnostech – sportovních, kulturních, charitativních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na ohlášené očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky.

Článek 8
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

 1. Na celém území obce Archlebov je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.
 2. Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.
 3. Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

Článek 9
Sankce a pokuty

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolu dodržování tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce zařazení do Obecního úřadu Archlebov.
 2. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
 3. Zrušuje se nařízení obce Archlebov č. 1/2012, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.
 4. Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


V Archlebově dne 17.12.2012

Bc. Petr Šťastný
místostarosta obce Archlebov

Ing. Oldřich Ždánský
starosta obce Archlebov

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.12.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 3.1.2013

Příloha č. 1

Specifikace tržního místa – prostor před budovou pohostinství ve středu obce, část pozemku p.č. 5586/1 vyznačena modrým obdélníkem, ostatní plocha, v katastrálním území Archlebov.

Specifikace tržního místa - prostor před budovou pohostinství ve středu obce - část pozemku p.č. 5586/1, ostatní plocha, v katastrálním území Archlebov.


nahoru