Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBECNÍ ÚŘAD » Vyhlášky a nařízení obce » Vyhláška č. 1/2007


Obecně závazná vyhláška obce Archlebov
č. 1/2007,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Archlebov

Zastupitelstvo obce Archlebov se na svém zasedání dne 25.6.2007 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

  1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
    1. na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem.
    2. na veřejných prostranstvích v obci, se zakazuje výcvik psů.
  2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

  1. Pro volné pobíhání psů se vymezuje následující prostory: lokality zvané SALAŠ, ZELNICE až po ČERNÝ KŘÍŽ, PADĚLKY až po BOHUCKA
  2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst.1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Stanislav Koutný
místostarosta obce Archlebov

Jan Müller
starosta obce Archlebov

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.7.2007

Sejmuto z úřední desky dne: 17.7.2007

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2007

Výčet veřejných prostranství v obci, na nich se uplatňuje regulace dle vyhlášky č. 1/2007


nahoru