Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBECNÍ ÚŘAD » Vyhlášky a nařízení obce » Vyhláška č. 1/2009


Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Archlebov

Zastupitelstvo obce Archlebov se na svém zasedání dne 22.6.2009 usnesením č… usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Archlebov, včetně nakládání se stavebním odpadem 1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na:
  1. tříděný odpad, kterým je papír a lepenka, sklo, plast, včetně PET lahví,
  2. objemný odpad,
  3. nebezpečné složky komunálního odpadu,
  4. směsný odpad.
 2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny
  • U základní školy č.p. 357 : papír, sklo bílé, sklo barevné, plasty, PET lahve,
  • Městečko – parkoviště : papír, sklo bílé, sklo barevné, plasty, PET lahve,
  • Ulice za mlékárnou : papír, sklo bílé, sklo barevné, plasty, PET lahve,
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. papír a lepenka – kontejner modré barvy,
  2. sklo bílé – kontejner bílé barvy ,
  3. sklo barevné – kontejner zelené barvy,
  4. plasty, PET lahve – kontejner žluté barvy.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.
 2. Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu společnosti EKOR, s.r.o., Havlíčkova 181, 697 01 Kyjov.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
 2. Objemný odpad lze odkládat do kontejneru umístěném ve dvoře Českého zahrádkářského svazu Archlebov.

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
  1. typizované sběrné nádoby popelnice a igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 3. Typizované sběrné nádoby lze umístit na stanoviště podle odst. 2 pouze v den svozu.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Archlebov č. 2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Archlebov a systém nakládání se stavebním odpadem.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.7.2009

Stanislav Koutný
místostarosta obce Archlebov

Jan Müller
starosta obce Archlebov

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.6.2009

Sejmuto z úřední desky dne: 10.7.2009

1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)


nahoru