Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBECNÍ ÚŘAD » Vyhlášky a nařízení obce » Vyhláška č. 2/2009


Obecně závazná vyhláška č. 2/2009,

o ochraně nočního klidu a o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Archlebov se na svém zasedání dne 22.6.2009 usnesením č… usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.
Ochrana nočního klidu

Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:

 1. rušení nočního klidu
Čl. 2
Omezení činností
 1. Noční klid je ve dnech předcházejících pracovnímu dni dobou od 22:00 hodin do 06:00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
 2. V pátek, v sobotu a ve den předcházejících státem uznanému dnu pracovního klidu je noční klid stanoven dobou od 23:00 hodin do 07:00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

Oddíl II.
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Čl. 3
 1. Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték (dále jen „akce“) pořádané ve vnitřních uzavřených prostorách budovy lze provozovat:
  1. ve dnech předcházejících státem uznanému dnu pracovního klidu v době od 6:00 hodin do 01:00 hodin
  2. v ostatní dny v době od 6:00 hodin do 23:00 hodin
 2. Akce pořádané mimo vnitřní uzavřené prostory budov lze provozovat:
  1. ve dnech předcházejících státem uznanému dnu pracovního klidu v době v době od 6:00 hodin do 23:00 hodin
  2. v ostatní dny v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin
Čl. 4
Oznamovací povinnost

Pořadatel akce předloží Obecnímu úřadu v Archlebově nejpozději 14 dnů před jejím konáním v písemné podobě následující informace:

 1. označení druhu akce (opakujících se akcí), místo jejího konání, včetně údaje o jejím počátku a ukončení, určení pořadatele, druh produkce a jejího provozovatele
 2. předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní
 3. údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat
 4. způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce
Čl. 5
Výjimky
 1. Z ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 této vyhlášky může na písemnou žádost udělit výjimku Obecní úřad v Archlebově (dále jen „obecní úřad“). Žádost musí být podána nejméně 14 dnů před konáním akce. Žádost musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v článku 4 této vyhlášky také zdůvodnění překročení doby stanovené pro ukončení akce podle článku 3 této vyhlášky.
 2. Výjimky se udělují pouze:
  1. na konkrétní akci
  2. na určité časové období u pravidelně se opakujících akcí, ne však na dobu delší než rok
 3. Obecní úřad může udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit splněním určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku. Podmínky stanovené obecním úřadem jsou pro žadatele o udělení výjimky a pořadatele akce závazné.
 4. Obecní úřad je oprávněn výjimku udělenou podle článku 5 odst. 2 písm. b) odejmout v případě, že dojde k porušení podmínek vymezených v udělení výjimky.
 5. Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce pořádané obcí Archlebov.

Oddíl III.
Společná ustanovení

Čl. 6
Obecné výjimky

Omezení stanovená touto vyhláškou se nevztahují na oslavu Nového roku v době od 23:00 dne 31.12. kalendářního roku do 2:00 následujícího dne.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Archlebov č. 1/2001, o ochraně veřejné pořádku a nočního klidu na území obce Archlebov a obecně závazná vyhlášky obce Archlebov č. 2/2003 o ochraně veřejné pořádku a nočního klidu na území obce Archlebov.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.7.2009

Stanislav Koutný
místostarosta obce Archlebov

Jan Müller
starosta obce Archlebov

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.6.2009

Sejmuto z úřední desky dne: 10.7.2009


nahoru