Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBECNÍ ÚŘAD » Vyhlášky a nařízení obce » Vyhláška č. 2/2015


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Archlebov se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 179/15/Z15 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Část I.
Základní ustanovení

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Archlebov zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky:
  1. poplatek ze psů
  2. poplatek za užívání veřejného prostranství
  3. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Část II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Archlebov2
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala

Čl. 5
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  1. za prvního psa ..... 100,- Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ..... 100,- Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ..... 50,- Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu ..... 50,- Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis5.

Část III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.6
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.7

Čl. 9
Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 11
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.
 3. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 12
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ..... 10,- Kč
  2. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ..... 10,- Kč
  3. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ..... 20,- Kč
  4. za provádění výkopových prací ..... 1,- Kč
  5. za umístění stavebního zařízení ..... 1,- Kč
  6. za umístění reklamního zařízení ..... 1,- Kč
  7. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ..... 5,- Kč
  8. za umístění zařízení cirkusů ..... 5,- Kč
  9. za umístění skládek ..... 1,- Kč
  10. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ..... 0,- Kč
  11. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ..... 0,- Kč
  12. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ..... 5,- Kč
  13. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ..... 5,- Kč
 2. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
  1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil ..... 500,- Kč/rok
  2. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil/autobus ..... 1000,- Kč/rok
  3. za umístění skládek pro stavby povolené stavebním úřadem ..... 100,- Kč/rok

Čl. 13
Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 10 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 10 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
 2. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 2 je splatný do 30.6 příslušného kalendářního roku
 3. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14
Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:
  1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou8,
  2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely9.
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. akce financované pouze z rozpočtu Obce Archlebov
  2. zvláštní užívání veřejného prostranství příspěvkovými organizacemi zřízenými obcí Archlebov
  3. vyhrazení trvalého parkovacího místa pro autobusy veřejné hromadné dopravy

Část IV.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 15
Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí10:
  1. fyzická osoba,
   1. která má v obci trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 16
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů11 ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 15 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 15 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.12
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.13

Čl. 17
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 450,- Kč/osobu/rok a je tvořena:
  1. z částky 10,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 440,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
 3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 15 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.14

Čl. 18
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.3 a do 30.9 příslušného kalendářního roku. Poplatek lze uhradit i jednorázově do 30.3 příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 19
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku se osvobozují:
  1. osoby, které mají úřední pobyt v sídle ohlašovny pobytu tj. na Obecním úřadu Archlebov, č.p. 2 dle § 10 zákona 133/2000 Sb. (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění.
  2. Osoby, které mají v Obci Archlebov nahlášen trvalý pobyt, ale dočasně pobývají mimo Obec Archlebov, a to po dobu delší než 6 kalendářních měsíců. Tyto osoby zaplatí poměrnou částku za dobu, kdy pobývají v Obci Archlebov na základě potvrzení nebo čestného prohlášení.
  3. Osoby, které mají v Obci Archlebov nahlášen trvalý pobyt, ale jsou nezvěstné a pohledávku by nebylo možné vymáhat.
  4. Osoby vlastnící v Obci Archlebov nemovitosti neobývané a nesloužící k rekreaci, které již platí poplatek v nemovitosti v k.ú. Archlebov, kde mají trvalý pobyt.

Část V.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl. 20
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

 1. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede15
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.16
 3. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.17

Čl. 21
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.18
 2. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.19
 3. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.20

Čl. 22
Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.21
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.22
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.23

Čl. 23
Přechodná a zrušovací ustanovení

 1. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky / dosavadních obecně závazných vyhlášek.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4-2011 o místním poplatku ze psů, ze dne 20. 2. 2011
 3. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1-2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 20.2.2011
 4. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 6. 2. 2013.

Čl. 24
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016 .

Miroslav Jarolík
místostarosta obce Archlebov

Ing. Oldřich Ždánský
starosta obce Archlebov

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup

Vyvěšeno dne: 15.12.2015

Sňato dne: 2.1.2016

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

5 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

6 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

7 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

8 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích

9 § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

10 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

11 Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). Ministerstvo vnitra doporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů.

12 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

13 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

14 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

15 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

16 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

17 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

18 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

19 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích

20 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

21 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

22 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

23 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.2/2015

Přehled veřejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní názvy částí obce Archlebov:

 1. Kyjovská ulice
 2. Ždánská ulice
 3. Pustý
 4. Za školou
 5. U hřbitova
 6. Hlavní ulice
 7. Za nákupním střediskem
 8. Městečko, Před Pohostinstvím
 9. Žarošská ulice
 10. Malá ulička, areál Luža
 11. Hrubá ulice, Fortny, Pazderka
 12. Nová ulice
 13. U vodojemu
 14. Za mlékárnou
 15. V kanále
 16. Malínská ulice
 17. Hrachůvka
 18. U rybníčka
 19. Za hájenkou
 20. Panelka

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č.2/2015

Mapa veřejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejných prostranství

Mapa veřejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejných prostranství

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č.2/2015

Rozúčtování skutečných nákladů obce Archlebov za kalendářní rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu komunálního odpadu:

Náklady za rok 2014
Sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 179 564,–
Ostatní likvidace odpadů (velkoobjemový odpad) 238 764,–
NÁKLADY CELKEM 418 328,–
Osoby s trvalým pobytem, cizinci 881
Osoby s trvalým pobytem, cizinci 881
Vlastníci stavby určené k individuální rekreaci, vlastníci rodinných domů, bytů ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 52
Poplatníci celkem 933
Náklady v Kč/poplatník/kalendářní rok 448,37

Z této částky je stanovena druhá složka sazby poplatku dle čl. 17 této vyhlášky ve výši 440,-Kč.


nahoru