Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBECNÍ ÚŘAD » Vyhlášky a nařízení obce » Vyhláška č. 5/2004


Obecně závazná vyhláška č. 5/2004

„O pohybu zvířat na veřejném prostranství a čistotě veřejného prostranství v obci Archlebov“

Zastupitelstvo obce Archlebov vydává dne 25.11.2004 na základě § 24, odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Omezení volného pohybu zvířat

Je zakázáno přinášet, nebo vodit zvířata na dětská hřiště, pískoviště a sportoviště. Je zakázán volný pohyb zvířat na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce.

Článek 2
Povinnosti chovatele psa

Chovatel psa je povinen

  1. vodit psa na veřejných prostranstvích na vodítku
  2. dbát, aby neznečišťoval veřejná prostranství a zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti.
  3. odstranit psem způsobenou nečistotu na veřejných prostranstvích.

Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce se zakazuje!

Volné pobíhání psů je povoleno na veřejných prostranstvích mimo zastavěné území obce, pes však musí být po celou dobu ovladatelný.

Článek 4
Společná ustanovení

Porušení této vyhlášky lze postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo trestný čin.

Článek 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška upravující chov zvířectva v obci Archlebov z roku 1991.

Článek 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 20.12.2004.

Vladimíra Fůsková
místostarostka obce Archlebov

Ing. Ždánský Oldřich
starosta obce Archlebov

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.12.2004

Sejmuto z úřední desky dne: 18.12.2004


nahoru