Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBECNÍ ÚŘAD » Vyhlášky a nařízení obce » Vyhláška č. 6/2005


Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

Obec Archlebov na základě usnesení rady obce se na zasedání rady obce dne 1.2.2005 usnesla vydat, na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) a v souladu s § 10 a 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Archlebov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec v čele se starostou. Pro zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany po odborné stránce starosta spolupracuje s odborně způsobilou osobou podle § 11 odst. 1 zákona o PO (dle smlouvy o poskytování služby).
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Archlebov je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany dle požárního poplachového plánu kraje takto:
  1. JPO I.kategorie: JSDHO Archlebov, JSDHO Ždánice, JSDHO Žarošice, PS Kyjov,
  2. JPO II. Kategorie: JSDHO Lovčice, JSDHO Násedlovice, JSDHO Kyjov, JSDHO Dambořice,
  3. JPO III. Kategorie: PS Bučovice, JSDHO Svatobořice, JSDHO Hovorany, JSDHO Čejč.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

 1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se považují kulturní a společenské akce konané v objektu kulturního domu. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky pro jednotlivé akce. Preventivní požární hlídka je zřizována v min. počtu 1 + 1.
 2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období sucha. Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů a kouření ve volné přírodě.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Archlebov je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Archlebov je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 1.

Čl. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje vody, které odpovídají svou kapacitou, umístěním a vybavením:
  1. umělé – hydrantová síť v obci Archlebov sloužící k zajištění dodávky pitné vody
  2. požární nádrž v prostoru zemědělského družstva s výjimkou zimního období
  3. rybník cca 2 km jižně od obce
 2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
 3. Vlastník pozemku a příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku.

Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 1. Obec Archlebov zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“:
  1. Obecní úřad tel. 518 633 522
  2. vrátnice zem. družstva tel. 518 633 622
  3. Hrbotický Antonín, Archlebov 391 tel. 518 633 043
  4. Škrhák Antonín, Archlebov 237, tel. 518 633 150

Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu

 1. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď:
  1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
  2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou po dobu 1 minuty
 2. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje hlasitým voláním „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“.

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 29.1.2005.

Vladimíra Fůsková
místostarostka obce

Ing. Ždánský Oldřich
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.1.2005

Sejmuto z úřední desky dne: 29.1.2005


nahoru