Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBECNÍ ÚŘAD » Vyhlášky a nařízení obce » Řád veřejného pohřebiště


Obecně závazná vyhláška

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Archlebov vydává dne 28.7.2002 podle § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“), a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení

Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí Archlebov (dále jen „provozovatel pohřebiště“) v samostatné působnosti. Obec Archlebov též plní funkci správce pohřebiště podle této vyhlášky.

Článek 2
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec: 7.00 – 18.00
duben, květen, červen, červenec, srpen, září: 7.00 – 20.00
Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle: 7.00 – 20.00

Článek 3
Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 této vyhlášky.
 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla jsou do areálu pohřebiště vpuštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
 7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno užívat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
 8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho částí může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
 11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
 12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
 13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
 14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu zák. č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tato vyhláška.
 16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 1. pohřbívání
 2. ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
 3. pronájem hrobových míst
 4. vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
 5. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
 6. zajišťování likvidace odpadu

Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 1. Správce pohřebiště je povinen
  1. předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
  2. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 8
  3. umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
 2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebiště vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
  • celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřeva, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
  • kovové s nepropustným dnem.
 6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika, resp. krajské hygienické stanice.

Článek 7
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 8
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
  2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti povětrnostním podmínkám např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
  3. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  4. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
  5. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
 2. podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
  1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
  2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
  3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
  4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  7. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
  9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
  10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
  11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2
  12. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
 3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
  • dobu výstavby hrobky
  • zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  • požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  • podmínky používání komunikací pohřebiště
  • způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
  • povinnost dozoru při výstavbě
  • průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
 4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
  • druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
  • způsoby a cyklus revizí hrobky.
  Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
 5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
  • respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
  • neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  • nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  • zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
 6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 9
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 10
Zrušující ustanovení

Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší „Řád pro hřbitov obce Archlebov“ ze dne 29.4.1994.

Článek 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 13.8.2002

ing. Oldřich Ždánský
místostarosta obce Archlebov

Lubomír Pacek
starosta obce Archlebov

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.7.2002

Sejmuto z úřední desky dne: 12.8.2002


nahoru