Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Povinné informace » Sazebník úhrad


Sazebník úhrad za poskytování informací obcí Archlebov

Obec Archlebov stanoví v souladu s § 5 odst. 1 pism. f) zakona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s ust. § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanoveni úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

čl. I.
Náklady na pořízení kopií

1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
a) jednostranná ................................................................ 3 Kč
b) oboustranná ................................................................. 5 Kč

2. Za pořízení jedné černobíle kopie formátu A3:
a) jednostranná ................................................................ 5 Kč
b) oboustranná ................................................................. 8 Kč

3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný)
jedna stránka ................................................................... 3 Kč
(oboustranný) ................................................................... 5 Kč

4. Za tisk na barevné tiskárně (formát A4, jednostranný)
jedna stránka ................................................................... 6 Kč
(oboustranný) .................................................................. 10 Kč

7. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jinem formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

8. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

čl. II.
Náklady na opatření technických nosičů dat

Náklady za opatření technických nosičů dat (např. disketa, CD, DVD, přenosná paměť) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 30,- Kč, za jednu poštovní zásilku.

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 140,- Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu pro aktuální rok. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací vice pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledaní informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné, apod.), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

čl. V.
Ostatní ustanovení

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 10,- Kč, nebude úhrada požadována.

2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Archlebov v jeho úředních hodinách, nebo převodem na bankovní učet obce č. 35-3584400297/0100, vedený u Komerční banky.

5. Sazebník byl schválen zastupitelstvem obce Archlebov dne 25.9.2017, usnesením č. 427/17/Z32 a nabývá účinnosti dnem schválení.

V Archlebově dne 26.9.2017

Miroslav Jarolík
starosta


nahoru